Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - GOTIESHOP

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Sklepu jest: LUX AGD sp. z o.o. (dawniej: Luxpol sp. z o.o. sp. komandytowa), Gliwice, Reymonta 16 , NIP: 7123224717, tel. 534755305, adres email: sklep@gotieshop.pl.
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
• poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
• emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
• telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
• świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
• dostarczania prasy;
• usług w zakresie gier hazardowych.

§7
Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu - LUX AGD sp. z o.o. (dawniej: Luxpol sp. z o.o. sp. komandytowa) z siedzibą w Gliwicach, ul. Reymonta 16.
2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

1. Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym dokonując zakupów sprzętu
w naszym sklepie internetowym, mają Państwo możliwość
przekazania nam w miejscu dostawy zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, o ile zużyty sprzęt jest tego
samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt kupowany
oraz jest w ilości nie większej niż sprzęt kupowany.

2. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z możliwości przekazania
zużytego sprzętu, uprzejmie prosimy o umieszczenie takiej
informacji podczas składania zamówienia w polu Informacje dodatkowe/Uwagi.
Wówczas sprzedawca skontaktuje się z Państwem w celu
ustalenia szczegółów odbioru zużytego sprzętu.

3. Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska
i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet.
Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze przedsiębiorstw
prowadzonym przez GIOŚ jako Wprowadzający sprzęt
i podjęliśmy współpracę z ELECTRO-SYSTEM Organizacją
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą
niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu!
Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego
możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło,
żelazo, a nawet złoto i srebro.

4. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego
sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju
i pełniący tą samą funkcję.
Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym
markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2,
są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce
lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych,którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm
bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla
gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego
odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt
jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na
gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu
gminy, a także na w www.remondis-electro.pl
Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze
względów technicznych, serwis jest zobowiązany
do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych
zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną
usunięte z niego składniki niebezpieczne.
Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.
Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być
oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

5. Symbol przekreślonego kosza na śmieci
umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub
dokumentach do niego dołączonych oznacza,
że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z
innymi odpadami.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie
zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
właściwego jego przetworzenia.
Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został
wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.
Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi
odpadami! Grożą za to kary pieniężne.
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi
wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

6. Do prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
zachęcamy wspólnie z firmami: ELECdzięki TRO-SYSTEM S.A. i REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.76 / 5.00 29 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-06-27
Ok
2023-04-26
Szybka dostawa
pixel